Established on 24 April 2020.
 

Storesblock.com

Gravin Juliana van Stolberglaan 31 (A1209)
2263 AB Leidschendam
The Netherlands
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76902420.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt in de zin zoals hieronder vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Algemene voorwaarden De Algemene Voorwaarden zoals hieronder vermeld.
Storesblock.com Storesblock.com ingeschreven bij de KvK onder nummer 76902420, tevens handelend onder een aantal andere handelsnamen, waaronder Fronymarket.com, Homeclox.com, Lightida.com, Seliah.com. Een actuele lijst van alle stores is te vinden op www.storesblock.com.
Overeenkomst Elke Overeenkomst gesloten tussen Storesblock.com en de Consument.
Consument Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en het Product heeft afgenomen. Onder de Consument worden alleen natuurlijke personen, niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, verstaan.
Koop op afstand De Overeenkomst tussen de Consument en Storesblock.com, waarbij in het kader van een door de Storesblock.com georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Tegoedbon: Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering de Consument zonder betaling of tegen korting het Product verkrijgt.
 

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen Storesblock.com en de Consument, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Storesblock.com, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Consument wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Storesblock.com en de Consument in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Storesblock.com zijn overeengekomen.

Indien Storesblock.com niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Storesblock.com in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen van Storesblock.com zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen.

Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Alle aanbiedingen bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of digitale inhoud. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Indien Storesblock.com gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.

Storesblock.com kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Storesblock.com daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Storesblock.com anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Storesblock.com niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Alle aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Consument van de aanbieding van Storesblock.com.

Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal Storesblock.com onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod bevestigen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Storesblock.com is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.

Storesblock.com kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Consument aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst van Koop op afstand. Indien Storesblock.com op grond van dit onderzoek gegronde gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is Storesblock.com gerechtigd om een bestelling of aanvraag gemotiveerd te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 Duur Overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6 Beëindiging Overeenkomst

Storesblock.com en de Consument kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.

Zowel Storesblock.com als de Consument kunnen de Overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen, opzeggen.

Artikel 7 Annulering Overeenkomst

De Consument heeft het recht de Overeenkomst te annuleren.

De Consument heeft de mogelijkheid om de bestelling kosteloos annuleren tot het moment waarop Storesblock.com de ontvangst van de aanvaarding van haar aanbod (door de Consument) nog niet heeft bevestigd. Zodra Storesblock.com de aanvaarding van het aanbod heeft bevestigd, kan de bestelling niet meer kosteloos geannuleerd worden. Storesblock.com zal dan de reeds gemaakte kosten in rekening brengen van de Consument.

Artikel 8 Wijziging Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Storesblock.com de Consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Storesblock.com zal de Consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Storesblock.com de Consument hierover van tevoren inlichten.

Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Storesblock.com daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Storesblock.com proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Storesblock.com zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Storesblock.com kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Consument en Storesblock.com zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 9 Uitvoering Overeenkomst

Storesblock.com heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.

Storesblock.com heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Storesblock.com het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Storesblock.com het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien en zolang deze factuur door de Consument niet wordt betaald, is Storesblock.com niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

De Consument verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Storesblock.com.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Storesblock.com het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Consument.

Artikel 10 Prijzen

De prijzen zijn in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen zijn exclusief extra kosten, zoals reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

Van alle bijkomende kosten zal Storesblock.com tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Consument opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Consument kunnen worden berekend.

Artikel 11 Prijswijziging

Indien Storesblock.com met de Consument bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Storesblock.com gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Storesblock.com het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Storesblock.com niet verplicht het Product volgens de foutieve prijs te leveren.

Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Consument de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • ► De prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Storesblock.com rustende verplichting ingevolge de wet;
 • ► Storesblock.com alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • ► Bedongen is dat de aflevering langer dan 3 maanden na de koop zal plaatsvinden.

De Consument heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan 3 maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 12 Koop op afstand

Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen 30 dagen te geschieden.

Ingeval van Koop op afstand heeft Storesblock.com het recht de Consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de prijs te verplichten.

Ingeval van Koop op afstand heeft de Consument het recht de Overeenkomst gedurende 14 dagen na de ontvangst van de door de Storesblock.com geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

In geval van Koop op afstand heeft de Consument het recht de Overeenkomst na 30 dagen te herroepen indien Storesblock.com de zaken niet binnen 30 dagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn overeen zijn gekomen.

Indien Storesblock.com niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Consument het recht de Overeenkomst gedurende 1 jaar na de ontvangst van de door Storesblock.com geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Storesblock.com in 1 jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 14 dagen te lopen.

De Consument kan de Overeenkomst herroepen via het door Storesblock.com geplaatste standaardformulier voor herroeping. Mocht de Consument eventueel een andere wijze voor herroeping wensen, is dit mogelijk na overleg met en schriftelijk akkoord van Storesblock.com.

Indien de Consument de geleverde zaken terugzendt, dient de Consument de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Consument.

Indien de Consument gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Consument verplicht de goederen binnen 14 dagen terug te zenden omdat de Consument Storesblock.com heeft medegedeeld dat hij de Overeenkomst herroept.

Indien de Consument gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Storesblock.com uiterlijk 14 dagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Storesblock.com de Consument zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Storesblock.com uiterlijk binnen 14 dagen het aanbetaalde bedrag terug. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Consument gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

 • ► Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Storesblock.com geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • ► Verzegelde producten waarvan de Consument de zegel heeft verbroken;
 • ► Hygiënische producten waarvan de Consument de zegel heeft verbroken;
 • ► Producten die met de instemming van de Consument al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 • ► Producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 • ► Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
 • ► Producten van persoonlijke aard;
 • ► Producten op maat gemaakt.

Storesblock.com mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar kan de Consument niet tot opgave van zijn/haar reden(en) verplichten.

Artikel 13 Levering Producten

Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Consument. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Consument.

Levering vindt plaats op het door de Consument opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

De Consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

De Consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Indien de Consument op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Consument. De Consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 14 Leveringstermijnen

De levering zal plaatsvinden binnen een door Storesblock.com opgegeven termijn.

Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding van deze indicatieve termijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding.

Indien Storesblock.com gegevens of instructies nodig heeft van de Consument, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de Consument deze aan Storesblock.com heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Consument Storesblock.com schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Storesblock.com alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Storesblock.com zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Storesblock.com binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Consument het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

Artikel 15 Risico-overgang Producten

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Consument voor rekening en risico van Storesblock.com.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Consument over op het moment waarop de zaken in de macht van de Consument of een door de Consument aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

Alle door Storesblock.com in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Storesblock.com totdat de Consument hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Consument, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 17 Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Storesblock.com aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur of overboeking.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden, tenzij anders is aangegeven.

Storesblock.com en de Consument kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

De Consument is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Consument, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Storesblock.com en de verplichtingen van de Consument jegens Storesblock.com onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 18 Incassokosten

Indien de Consument in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Consument.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Storesblock.com, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Storesblock.com heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Storesblock.com de Consument na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Storesblock.com kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Consument.

Artikel 19 Tegoedbon

Een Tegoedbon kan alleen worden besteed bij Storesblock.com.

De Consument dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.

Een tegoedbon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur. De geldigheidsduur wordt op de Tegoedbon vermeld.

Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

In geval van Koop op afstand kunnen tegoedbonnen binnen 14 dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen tegoedbonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Artikel 20 Retourneren, ruilen en terugbetaling

Storesblock.com doet er alles aan om de Consument via de website zo volledig mogelijk te informeren over de Producten. Mocht een Product desondanks niet aan de verwachting van de Consument voldoen, dan kan het artikel slechts geretourneerd als het Product ongeopend is, het Product zich in perfecte staat bevindt (in ieder geval niet slechter dan de staat waarin het Product was ten tijde van de levering), het Product dient ongedragen/ongebruikt te zijn en vrij te zijn van parfum- en/of sigarettenlucht, haren, geuren van huisdieren en andere sporen.

De Consument dient altijd vooraf kenbaar te maken dat hij/zij een artikel wil retourneren. Het Product dient voor retournering aangemeld te worden door het Product met bijgeleverd retourformulier retour te sturen naar Storesblock.com.

Bij retourzending vermeldt de Consument het bestelnummer, zijn/haar naam en het IBAN-nummer of creditcardnummer waarmee betaald is.

Het Product dient per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 dagen (twee weken), afgeleverd te zijn bij Storesblock.com. De retourtermijn begint te lopen vanaf het moment dat het Product is geleverd aan de Consument of de Consument het Product redelijkerwijs in ontvangst had kunnen nemen (doordat het Product is geleverd op het adres dat de Consument bij de bestelling heeft doorgegeven).

Retourzendingen verzonden buiten genoemde retourperiode worden niet geaccepteerd, tenzij vooraf anders is afgesproken tussen Storesblock.com en de Consument.

Na ontvangst van een order zal Storesblock.com inspecteren of het artikel ongeopend is geretourneerd. De Consument ontvangt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen een e-mail met de mededeling of het geretourneerde Product wel of niet geaccepteerd wordt en of de Consument zijn/haar aankoopbedrag terugkrijgt.

De beoordeling van het feit of de goederen ongebruikt en in perfecte staat zijn, ligt volledig bij Storesblock.com. Storesblock.com is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De Consument is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van een retourzending.

Verzendkosten van bestellingen die gratis verzonden zijn worden uiteraard niet teruggevorderd.

Artikel 21 Opschorting

Indien de Consument een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Storesblock.com het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Storesblock.com bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • ► Na het sluiten van de Overeenkomst Storesblock.com omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Consument de verplichtingen niet zal nakomen;
 • ► De Consument bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • ► Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Storesblock.com kan worden gevergd.

Storesblock.com behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 22 Ontbinding

Indien de Consument een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Storesblock.com bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Storesblock.com bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • ► Na het sluiten van de Overeenkomst Storesblock.com omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Consument de verplichtingen niet zal nakomen;
 • ► De Consument bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • ► Door de vertraging aan de zijde van de Consument niet langer van Storesblock.com kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • ► Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Storesblock.com kan worden gevergd;
 • ► De Consument in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • ► De Consument onder curatele wordt gesteld;
 • ► De Consument komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Storesblock.com op de Consument onmiddellijk opeisbaar.

Indien Storesblock.com de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Storesblock.com niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Consument, is de Consument aansprakelijk voor de door Storesblock.com geleden schade.

Artikel 23 Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Storesblock.com of de Consument worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn/haar rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Storesblock.com geen invloed kan uitoefenen en waardoor Storesblock.com niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Storesblock.com in redelijkheid niet van de Consument mag worden verlangd.

Storesblock.com heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Storesblock.com zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Storesblock.com als de Consument kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Storesblock.com zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Storesblock.com ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Storesblock.com gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 24 Garanties

Storesblock.com garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de Overeenkomst. Storesblock.com garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt slechts voor de Producten waarbij (in de productomschrijving) aangegeven staat dat er garantie geldt.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Indien de geleverde zaak niet voldoet aan de garantie, zal Storesblock.com, na vermelding hiervan, de zaak binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Consument.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Storesblock.com in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Storesblock.com geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 25 Onderzoek en reclame

De Consument is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Consument te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 14 dagen na levering van de zaak schriftelijk aan Storesblock.com gemeld te worden. De gebrekkige zaak dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 14 dagen na ontdekking ervan aan Storesblock.com gemeld te worden. De gebrekkige zaak dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van de zaak of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de zaak of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Consument Storesblock.com binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Consument verplicht tot afname en betaling, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 26 Aansprakelijkheid

Storesblock.com is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Storesblock.com.

Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • ► Materiële schade aan de eigendommen van de Consument;
 • ► Redelijke kosten, die Consument heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • ► Redelijke kosten, die Consument redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • ► Redelijke kosten, die Consument redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Storesblock.com is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Consument. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Storesblock.com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Storesblock.com is uitgegaan van door de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Storesblock.com kenbaar behoorde te zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Storesblock.com of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Storesblock.com is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien Storesblock.com aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Storesblock.com beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Storesblock.com aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Storesblock.com overeenkomstig de verzekering draagt.

De Consument dient de schade waarvoor Storesblock.com aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Storesblock.com te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Storesblock.com vervalt binnen 1 jaar nadat de Consument bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 27 Klachtenregeling

Storesblock.com beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure -te raadplegen op Garantie & klachten en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Storesblock.com.

De bij Storesblock.com ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Storesblock.com binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De Consument dient Storesblock.com in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur door hier te klikken. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Klik hier om naar ODR-platform te gaan. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 28 Vrijwaring

De Consument vrijwaart Storesblock.com voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Consument toerekenbaar is.

Indien Storesblock.com door derden mocht worden aangesproken, dan is de Consument gehouden Storesblock.com zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Storesblock.com en derden komen verder voor rekening en risico van de Consument.

Artikel 29 Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Storesblock.com en de door Storesblock.com (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van 2 jaar nadat de Consument Storesblock.com ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 30 Auteursrechten en intellectuele eigendom

Storesblock.com behoudt de rechten en bevoegdheden die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Storesblock.com behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 31 Privacy

Storesblock.com handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

De gegevens en informatie die de Consument aan Storesblock.com verstrekt, zal Storesblock.com zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Storesblock.com zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Storesblock.com mag de persoonsgegevens van de Consument uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Storesblock.com niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Consument uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een andere wijze aan anderen ter beschikking te stellen.

De Consument heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

De Consument is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Consument gaat akkoord dat Storesblock.com de Consument voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Consument niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Consument dit kenbaar maken.

Artikel 32 Cookies

Bij het bezoeken van de website kan Storesblock.com informatie van de Consument over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Storesblock.com verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Artikel 33 Nieuwsbrief

De Consument kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Consument op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Consument ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.

De Consument kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Consument zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 34 Wijziging Algemene Voorwaarden

Storesblock.com heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

Storesblock.com zal de Consument per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Consument op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Consument niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 35 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Storesblock.com partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Consument zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Geschillen tussen Storesblock.com en de Consument zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 36 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 76902420.

[time] minutes ago, from [location]
De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'alle cookies toestaan' om u de allerbeste ervaring te bieden. Klik op 'Accepteren' om de site te blijven gebruiken.
Je bent met succes geabonneerd!
Deze e-mailadres is geregistreerd
ico-collapse
0
Top
ic-expand
ic-cross-line-top